پنج راهنمایی در مورد اداره کردن هورمونها!

چرخه قاعدگی توسط هورمونها کنترول میشود و بعضیها نسبت به تغییرات هورمونی حساس هستند. این علایم برای بعضیها مشکلات بزرگی را در زندگی روزمره خلق میکند.

Bildtext: händer som håller i en mobiltelefon

۱. کتابچه خاطرات عادت ماهوار

دانش و آگاهی در مورد چرخه قاعدگیتان به شما کنترول بیشتر میدهد، و شما امکانات بیشتری برای اداره کردن زندگیتان حتی در طول دورههای دشوار عادت ماهوار بدست میآورید. یک کتابچه خاطرات در باره عادت ماهوارتان بنویسید و یا از یک اپلیشین در موبایلتان استفاده کنید، که در آن بطور مثال روز اول عادت ماهوارتان، میزان جریان خون، درجه درد، طول عادت ماهوارتان و خلق و خویتان را یادداشت کنید.

۲. در مقابل خودتان مهربان باشید

از خود مواظبت کنید، به اندازه لازم بخوابید و غذای مفید بخورید. مهم است که از طرف شب به اندازه کافی بخوابید، و اگر عادت ماهوارتان مانع خوابتان میشود میباید به خدمات درمانی مراجعه کنید.

Bildtext: Foto på en tjej som går i en park.

۳. آرمش

برای آرام شدن وقت بگذارید و در روزهای دشوار عادت ماهوارتان برای استراحت وقفه بگیرید. بطور مثال تمرینات ویژه برای آرام شدن را انجام دهید، خواب مرغی بزنید، برای پیادهروی آهسته بروید و یا فقط از هر کاری که میکنید، برای چند دقیقه وقفه بگیرید.

۴. فعالیت بدنی

شما ضرورت به رفتن به ورزشگاه و یا دویدن ده کیلومتر را ندارید، شیوههای زیاد دیگری برای فعالیت بدنی وجود دارد. به موسیقی مورد علاقهتان گوش دهید و برقصید، پیاده روی بروید و یا تا به مغازه با بایسکل بروید. فعالیت کم بدنی کمک زیادی به شما میکند.

Bildtext: Foto på två tjejer som kramar varandra

۵. صحبت

صحبت در باره وضع صحی خود با کسی در اطراف خود مانند یک دوست، معلم و یا مددکار اجتماعی برای اکثریت افراد کمک میکند. آنگاه دریافت همدردی و کمک آسانتر میشود.

مهم!

اگر شما همه شیوهها را امتحان کردهاید و هیچچیزی به شما کمک نکرده است، میباید به خدمات درمانی مراجعه کنید! اگر وضع صحیتان باعث میشود که از مکتب عقب بمانید، آنگاه هم حق دریافت کمک را دارید.