چرخه قاعدگی (عادت ماهوار) و حالت روحی

چرخه قاعدگی میتواند روی احساسات، افکار و میل زندگی تأثیر بگذارد، اما در واقع چه چیزی باعث این میشود که حالت روحی بعضیها بسیار بد میشود؟

زمانیکه چرخه قاعدگی باعث تغییرات خلق و خو میشود

آیا خلق و خو و حالت روحیتان هر ماه تغییر میکند؟ آیا احساسات شما از این رو به آن رو میشود؟ این میتواند به چرخه قاعدگی ارتباط داشته باشد. چرخه قاعدگی توسط هورمونها کنترول میشود و بعضیها نسبت به تغییرات هورمونی حساس هستند. این علایم برای بعضیها مشکلات بزرگی را در زندگی روزمره خلق میکند.

اگر خلق و خویتان در طول چرخه قاعدگی تغییر میکند، روزهای بعد از تخمکگذاری معمولاً مشکلترین میباشد. بعد از شروع شدن عادت ماهوار، شما معمولاً از لحاظ روحی احساس آزادی میکنید.

آیا خلق و خو و حالت روحیتان هر ماه تغییر میکند؟ آیا احساسات شما از این رو به آن رو میشود؟

سندروم پیشقاعدگی PMS چیست؟

PMS معنای سندروم پیشقاعدگی را میدهد، و دلیل آن تغییر هورمونهای بدن در جریان چرخه قاعدگی میباشد. سندروم پیشقاعدگی معمولاً هم پیش از عادت ماهوار و هم در طول عادت ماهوار روی خلق و خو و بدن تأثیر میگذارد. داشتن سندروم پیشقاعدگی بداین معنی نیست که هورمونهای بدنتان بیشتر از دیگران است، بلکه دلیل آن این است که شما در طول چرخه قاعدگیتان در مقابل تغییرات هورمونی حساستر هستید. اگر شما سندروم پیشقاعدگی دارید، ممکن است احساس تشویش و اضطراب کنید، تغییرات هورمونی داشته باشید، به آسانی شروع به گریه کنید و یا میل انجام چیزی را نداشته باشید. شما همچنین ممکن است احساس خستگی کنید، خوابیدن برایتان سخت باشد، بدنتان بپندد، احساس تشنج در سینهتان کنید و یا سردردی داشته باشید. احساس گرسنگی و میل خوردن شیرینی در طول این دوره عادی است.

سندروم پیشقاعدگی یک مریضی نیست، و تا زمانی که علایم آن خفیف است شما نیاز به خدمات درمانی ندارید. اما اگر شما خود را به اندازهای افسرده احساس میکنید، که به افسردگی شبیه باشد، این میتواند یک نوع شدیدتر سندروم پیشقاعدگی باشد، که اختلالات ناخوشی پیشقاعدگی PMDS نام دارد. اگر شما گمان میکنید که PMDS دارید، میباید به خدمات درمانی مراجعه کنید.

Image: two girls looking away from eachother

عادت ماهوار میتواند در یک رابطه عاطفی باعث ایجاد مشکلات شود

تکالیف معمولی در طول چرخه قاعدگی احساس خستگی و بیشیمهگی میباشد. بعضی از افراد احساس اضطراب بیشتر میکنند، عصبانی میشوند و میل جنسیشان کاهش مییابد. این میتواند منجر به احساس عدم ناتوانایی، احساس ناراحتی و تشویش در مورد اینکه دیگران فکر کنند که شما به شکل عادی خود نیستید، شود. شما شاید خود را از دوستان، خانواده و شریک زندگیتان کنار بکشید. شاید احساس کنید که مورد سؤتفاهم قرار گرفتهاید و یا احساس تنهایی کنید.

Image: person in a hoodie standing on a staircase

عادت ماهوار میتواند باعث شرم، ترس و تشویش شود

برای بعضی از افراد عادت ماهوار با شرم، ترس و تشویش همراه است. بطور مثال، خون و نوار بهداشتی باید از نظرها پنهان شود تا مورد انزجار نشود. اگر کسی ببیند که یک بند تامپون از لباس شنا بیرون آویزان شده، و یا یک نوار بهداشتی از روی پطلون معلوم شود؟ لکههای خون عادت ماهوار بر روی روجایی تخت خواب، ‌که از نظرها پنهان میشود تا هیچکسی متوجه آن نشود.

مهم!

اگر همه روشهای کمک به خود را امتحان کردهاید و هیچ کدام از آنها موثر نبودهاند، میباید به خدمات درمانی مراجعه کنید.