در باره ما

Image: Logo. "På blodigt allvar" in red text, on a teal circle with two red lightning bolts in the upper left corner.

På Blodigt Allvar پروژهای است که از طرف انجمن برابریGrrl Tech با کمک بنیاد عمومی مواریث Allmänna Arvsfonden اداره میشود. ما یکجا باسازمان سراسری اطلاعات مربوط به مسایل جنسی RFSU، انجمن اندومتریوز Endometriosföreningen و بین دختران Tjejer Emellan کار میکنیم. ممنون از همه کسانی

که در این پروژه سهیم بودهاند!

Ana Udovic
Anna Dahlqvist
Anna-Lena Näsström
Carl Åkerlund
Elina Ljungqvist
Helena Kopp Kallner
Ida Måwe
Isabelle Wahlf
Malin Söderberg
Mandeep Gill
Marianne Söderberg
Marie-Louise Berg-Lekås
Sandra Dahlén
Suzann Larsdotter
Åsa Enervik
Amé de Mol
Daniella Peri
Emelie Roslund
Evelina Carlson
Julia Blomstrand
Janai Gonzalez
Leyla Hassan