معاینه نزد داکتر نسایی و ولادی

در این متن شما در مورد اینکه معاینه نسایی شامل چه میشود معلومات بدست میآورید، تا به طور کامل بدانید که قبل از معاینه، در طول معاینه و بعد از معاینه چه انتظاراتی داشته باشید.

Image: a smiling nurse and gynecologist next to a examination chair

صحبت اولیه

داکتر نسایی معمولاً برای معاینه شما را تنها ملاقات میکند، که با صحبت در مورد تکالیفتان شروع میشود. داکتر نسایی برای معلوم کردن مشکلاتتان از شما سوالهایی میکند. آنگاه آمادهگی سازی خود قبل از رفتن به داکتر به شما کمک میکند.

این ملاقات بین ۲۰ تا ۳۰ دقیقه طول میکشد.

در جریان معاینه

قبل از معاینه شما لباسهای بالاتنه را میکشید. معمولاً لباسها در عقب یک پرده در اطاق معاینه کشیده میشود، و در بسیاری موارد به شما یک روجایی یا یک شال داده میشود تا با آن خود را بپوشانید. در اطاق معاینه روی یک چوکی بلند که تکیهگاههایی برای گذاشتن پاها و پشتی تکیهای دارد، مینشینید. شما پاهایتان را روی تکیهگاهها میگذارید و داکتر نسایی روبروی شما مینشیند، تا بتواند دستگاه تناسلیتان را معاینه کند.

Image: illustration of a female groin

۱. اول داکتر نسایی قسمتهای خارجی واژن را میبیند.

۲. بعد از آن داکتر محتاطانه لبهای واژن را باز کرده و یک وسیله دو سره را داخل واژن میکند، که دیوارههای قدامی و عقبی واژن را به پایین فشار میدهد تا عنق رحم معلوم شود. داکتر یک ژل ملایم را روی وسیله میزند، تا آن به آسانی داخل رحم شود. داخل شدن وسیله شاید کمی سرد احساس شود. معاینه نباید باعث درد شود، در آنصورت میباید به داکتر نسایی بگویید.

Image: illustration of a vulva

۳. هنگامیکه وسیله دوباره از واژن کشیده شد، داکتر دو انگشت خود را داخل واژن میکند و با دست دیگر خود همزمان روی تخمدانها و رحم را لمس میکند، تا ببیند که در آنجا غدههایی وجود دارد و یا که شما احساس درد میکنید. درد در آن صورت ممکن است در اثر یک التهاب یا عفونت باشد.

۴. بعضی اوقات یک سونوگرافی هم انجام میشود. آنگاه یک کمره که در انتهای یک میله باریک قرار دارد، داخل واژن میشود. در این هم از ژل استفاده میشود. شما میتوانید از طریق تلویزیونی که در پهلوی چوکی معاینه قرار دارد، داخل بدنتان را ببینید.

به یاد داشته باشید!

شما همیشه خودتان روی بدنتان تصمیم میگیرید، و حق دارید که هر زمانی که احساس خوبی نمیکنید معاینه را قطع کنید. اگر احساس درد میکنید، همیشه برای داکتر نسایی بگویید.

صحبت در مورد تداوی

زمانیکه معاینه تمام شد، شما و داکتر در مورد تداوی صحبت میکنید. درد عادت ماهوار دلایل زیادی دارد، اما در اکثر موارد به کمک هورمونها، بطور مثال تابلیتهای ضد حاملگی* تداوی میشود. در بعضی موارد داکتر نسایی تابلیتهای قوی مسکن تجویز میکند. شما خودتان ادویهای را که با نسخه تجویز شده، از دواخانه میخرید.

اگر معلوم شود که شما تکلیفی دارید که باید معالجه شود، داکتر نسایی به شفاخانه یک ارجاعنامه (معرفینامه) مینویسد. این بداین معنی است که شفاخانه به شما برای یک معاینه دیگر و یا یک عمل جراحی احتمالی یک احضاریه میفرستد.

بعد از چند ماه چگونگی موفق شدن تداوی معلوم میشود. وابسته به نوع آن، تداوی در حدود سه تا شش ماه را دربر میگیرد. اگر با وجود تداوی مشکلات شما بهبود نیافت، باید برای یک معاینه جدید وقت بگیرید! اگر از ملاقات با داکتر نسایی ناراضی هستید، حق دارید که نزد یک داکتر دیگر بروید.

Sharaxa ereyada

* تابلیت ضد حاملگی: شیوه پیشگیری از حاملگی به شکل تابلیت که هر روز باید مصرف شود، تا از حاملگی جلوگیری کند. معمولاً حاوی هورمونهای استروجن و پروستروجن میباشد، اما تابلیتهایی که فاقد استروجن میباشند هم وجود دارد.