حقوق شما در مکتب و خدمات درمانی

ما در اینجا چیزهای خوبی برای آگاهی شما در مورد حقوقتان در مکتب و زمانیکه به خدمات درمانی مراجعه میکنید، جمعآوری کردهایم.

حقوق شما در مکتب

برطبق قانون، باید مکتب برای حقوق و امکانات مساوی برای همه کودکان و شاگردان توجه کند. مکتب باید توجه کند، که عادت ماهوار نباید مانعی برای شاگردان در تحصیلات آنها شود. در مکتب باید تشناب و امکانات تعویض کردن نوار بهداشتی موجود باشد. این هم امر خوب است که تابلیت مسکن و نوار بهداشتی برای ضروریات عاجل در مکتب وجود داشته باشد.

خدمات درمانی در مکتب

خدمات درمانی برای شاگردان باید برای ایجاد یک محیط خوب در مکتب که برای صحت شاگردان مناسب باشد، کمک کند. شاگردان هم میتوانند به آنجا برای دریافت کمک برای مشکلات عادت ماهوار مراجعه کنند. کسانی که به مکتب میروند باید بتوانند نرس مکتب، داکتر مکتب، روانشناس مکتب و مددکار اجتماعی مکتب را ملاقات کنند.

غیرحاضری

اگر شما مثلاً به دلیل درد شدید عادت ماهوار نمیتوانید به مکتب بروید، حق دارید که از مکتب کمک بدست بیاورید. این مسؤلیت مکتب است که شما تحصیلاتتان را بدست آورید. این امر در آن صورتی انجام میگیرد که خطر آن وجود داشته باشد، که شما به دلیل غیرحاضر بودن در مکتب نمرات کامیابی بدست نیاورید. شما بطور مثال میتوانید کمک اضافی بدست بیاورید، تا در خانه به درسهای مکتبتان برسید.

حقوق شما در خدمات درمانی

خدمات درمانی تضمینی

همان روزی که شما به خدمات درمانی مراجعه میکنید، باید زمینه آن مساعد شود که شما بتوانید با یک مرکز صحی و یا مشاوره خدمات درمانی به تماس شوید. بعد از آن شما نباید بیشتر از هفت روز برای ملاقات یک داکتر منتظر باشید. اگر شما نیاز به ملاقات یک داکتر متخصص هستید، داکتری که متخصص مشکلات شما است، باید زمینه این کار در ظرف ۹۰ روز مساعد شود. این خدمات درمانی تضمینی نامیده میشود. شما همچنین میتوانید اول به کلینیک نوجوانان و یا نرس مکتب مراجعه کنید. آنها میتوانند بیشتر به شما کمک کنند.

حق دریافت اطلاعات

شما به عنوان مریض حق دارید که اطلاعات لازم در مورد آن خدمات درمانی و معالجهای که موجود است، دریافت کنید. شما همچنین حق دریافت اطلاعاتی را که خودتان بفهمید، دارید. اگر چیزی را نفهمیدید، میتوانید از داکتر و یا نرس بخواهید که آن را دوباره برایتان تکرار کنند. اگر معالجات مختلفی وجود دارد، خودتان حق انتخاب معالجه را دارید.

Image: photo of a smiling female student on a college campus

وظیفه حفظ رازداری

وظیفه حفظ رازداری بداین معنی است که پرسونل خدمات درمانی اجازه ندارند، که برای کسی دیگری در باره اینکه شما کدام خدمات درمانی را دریافت کردهاید و یا در باره چه حرف زدهاید، تعریف کنند. همه کسانی که در خدمات درمانی و دواخانه کار میکنند، وظیفه حفظ رازداری دارند.

Image: close up of two women talking

ترجمان

اگر شما به زبان سویدنی آشنایی ندارید و یا به زبان اشارهای صحبت میکنید، در جریان صحبت با پرسونل خدمات درمانی حق داشتن یک ترجمان را دارید. در صورت ضرورت به کسانی که در مراکز خدمات درمانی، مشاوره خدمات درمانی و یا کلینیک نوجوانان کار میکنند، بگویید که به یک ترجمان ضرورت دارید. ترجمانها هم وظیفه حفظ رازداری دارند.

کارکرد خدمات درمانی همیشه درست نیست

اگر احساس میکنید که به شما گوش داده نشده، کمک مناسب دریافت نکردهاید و یا مدت زیادی منتظر دریافت خدمات درمانی بودهاید، میتوانید دوباره به خدمات درمانی زنگ بزنید و یا به آنها ایمیل بفرستید. به آنها یادآور شوید که شما حق بدست آوردن کمک را دارید، و بگویید که چه مدتی انتظار کشیدهاید. اگر از ملاقاتتان نزد خدمات درمانی راضی نیستید، حق دارید که نزد یک داکتر دیگر بروید. اگر با وجود تداوی مشکلاتتان بهتر نشد، برای یک معاینه جدید دوباره با خدمات درمانی تماس بگیرید.