در مقابل درد عادت ماهوار چه کمک میکند؟

درد عادت ماهوار ضرور نیست مشکلی باشد، اما برای بعضی از افراد ممکن است باعث درد بسیار شدیدی شود. ما در ذیل چند روش را که به شما برای اداره کردن درد کمک میکند، ذکر کردهایم.

کمک به خود

گرما

این بطور مثال میتواند یک حمام گرم، یک مشکوله گرم، یک شال برقی و یا یک شال دور کمر باشد.

حرکت

رقص کنید، قدم بزنید و یا هر ورزش دیگری را که خوش دارید، انجام دهید. فعالیت بدنی در مقابل درد و اضطراب کمک میکند.

لمس بدن/ماساژ

اگر کسی قسمتهای دردآور بدنتان را لمس کند و یا ماساژ بدهد، این باعث کم شدن دردتان میشود. علاوه بر ماساژ بسیاری از انواع دیگر آرامش وجود دارد که شما میتوانید امتحان کنید؛ مدیتیشن، سوزنزنی طبی، گلیم سوزنی و غیره.

دواهای بدون نسخه

ناپروکسین، پاراسیتامول و ایبوپروفین دواهای معمولی مسکن هستند، که میتوان آنها را با دواهای دیگر مسکن بدون نسخه ترکیب کرد(فقط پاراسیتامول بر درد عادت ماهوار تأثیر نمیگذارد). همیشه معلومات روی پاکت دوا را بخوانید. بعضیها شاید در مقابل مواد خاصی حساسیت/الرژی داشته باشند. اگر مطمین نیستید از پرسونل دواخانه کمک بگیرید!

راهنمایی!

برای بهترین اثر، دوا را به زودترین فرصت مصرف کنید. ترجیحا قبل از اینکه درد بروز کند.

خواب و غذا

اگر شما به اندازه لازم غذا بخورید و بخوابید، این به بدنتان کمک میکند تا به وجه بهتر با درد روبرو شود. بدن گرسنه و خسته حساستر میشود.

دانش

دانستن در باره اینکه بدن شما چگونه عملکرد دارد، درک و مقابله با درد عادت ماهوار را برای شما آسانتر میکند. این همچنین در صورت مراجعه به خدمات درمانی بررسی به مشکلاتتان را آسانتر میکند. درد عادت ماهوارتان را در یک کتابچه خاطرات درد یا اپلیکیشن موبایل یادداشت کنید.

تأییدیه

تأییدیه دیگران با تجارب مشابه میتواند به شما در مقابله با درد کمک کند. مجمع بحثی و گروههای اینترنتی کسانی که تکالیف مشابه با شما دارند، را پیدا کنید.

Image: A pile of capsule pills with multi coloured glitter inside

وسایل پیشگیری از حاملگی هورمونی

بعضی از وسایل پیشگیری از حاملگی دارای هورمون، مانند تابلیتهای ضد حاملگی، میتواند در مقابل درد عادت ماهوار موثر باشد. به یک کلینیک نوجوانان یا امثال آن برای مشاوره در این مورد مراجعه کنید.

دواهایی که با نسخه تجویز میشود

اگر دواهای بدون نسخه در مقابل درد عادت ماهوارتان موثر نباشد میباید به یک داکتر مراجعه کنید، تا دوباره معاینه شوید و در صورت ضرورت در مورد اینکه آیا دوای مسکن تجویز شده با نسخه به شما داده شود،صحبت کنید.

Image: standing person with their hands on the shoulders of a sitting girl

TENSتحریک الکتریکی عصب از طریق پوست

TENS به معنای تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست است. این دستگاه صفحاتی است، که روی پوست قرار داده شده و باعث ارتعاشات میشود و سیستم تسکین دهنده درد بدن را بیدار میکند. این روش برای تسکین درد دشوار عادت ماهوار موثر است.

تماس ارتباطی

اگر در اثر درد عادت ماهوارتان حالت روحی بد دارید، حرف زدن با کسی در این مورد به شما کمک خواهد کرد. بطور مثال میتوانید برای ملاقات با یک مددکار اجتماعی به یک کلینیک نوجوانان و یا یک مرکز خدمات درمانی مراجعه کنید. در آنجا برای روبرو شدن با تشویش و بهتر کردن حالت روحیتان کمک دریافت خواهید کرد.

مهم!

اگر همه روشهای کمک به خود را امتحان کردهاید و هیچ کدام از آنها موثر نبودهاند، میباید به خدمات درمانی مراجعه کنید.