امراض

اگر شما از تکالیف متواتر عادت ماهوار رنج میبرید، که موجب مشکلات در زندگی روزمرهتان میشود، باید به خدمات درمانی مراجعه کنید. این در چهار مرحله انجام میشود!

مرحله اول: کمک به خود

قبل از اینکه شما نزد خدمات درمانی وقت ریزرو کنید، خوب است اول خودتان روشهای التیام دهنده درد را امتحان کنید. پیش خود یادداشت کنید، که کدام روشهای تسکیندهنده درد را امتحان کردهاید و این روشها چقدر به شما کمک کرده اند. اگر بعداً به خدمات درمانی مراجعه میکنید، از شما در این باره سوال خواهد شد.

مرحله دوم: با خدمات درمانی تماس بگیرید

اگر تکالیفتان توسط تابلیتهای مسکن بدون نسخه و یا روشهای دیگر تسکین نیافت، باید با خدمات درمانی تماس بگیرید. مدت زیادی منتظر نشوید. درد علاوه بر اینکه زندگی را برای شما مشکل و پیچیده میسازد، ممکن است همچنین نشانهی مشکلات صحی باشد.

کدام مراکز صحی وجود دارد و من چگونه با آنها تماس بگیرم؟

  • مراکز خدمات درمانی/مراکز صحی/کلینیکهای داکتران: بدون درنظرداشت به اینکه تکالیفتان جسمی و یا روحی باشد، میتوانید با یک مرکز خدمات درمانی تماس بگیرید. شما همچنین در طول شبانه روز میتوانید به شماره ۱۱۷۷ زنگ بزنید و سوالهای تان را با یک نرس مطرح کنید.
  • کلینیک صحی قابله و کلینیک صحی داکتر نسایی: شما همچنین میتوانید مستقیماً با یک کلینیک صحی قابله و یا یک کلینیک صحی داکتر نسایی تماس بگیرید. شما میتوانید به کلینیک زنگ بزنید، و یا با آنها از طریق اینترنت تماس بگیرید.
  • کلینیک صحی نوجوانان: اگر شما بین ۱۳ تا ۲۳ سال دارید، میتوانید با یک کلینیک صحی نوجوانان در تماس شوید. کنترول کنید که حد سن پذیرش در منطقه شما چقدر است. آنها معمولاً وقتهای مخصوصی دارند، که شما به آنجا بدون ریزرو وقت مراجعه کرده میتوانید. این را drop-in میگویند. اما شما همچنین میتوانید به آنجا زنگ زده و وقت ریزرو کنید.

مرحله سوم: آمادهگی بگیرید

قبل از مراجعه به خدمات درمانی خوب است سوالهای خود را یادداشت کنید. آنگاه سوالهای خود را به خوبی به یاد میاورید و احساس آرامش میکنید.

اگر شما به خوبی از عادت ماهوار و تکالیف خود آگاه باشید، به وجه بهتر میتوانید خدمات درمانی لازم را دریافت کنید. کتابچه خاطرات و یا اپلیشین تقویمی در موبایل وسایل خوبی هستند، که میتوانید با خود در ملاقات داشته باشید.

برای سوالهای خصوصی آمادگی داشته باشید

خوب است آمادگی داشته باشید که از شما بعضی از سوالهای خصوصی خواهد شد. سوالها در باره سکس و یا جزییات مربوط به نوار بهداشتیتان میتواند باشد. ممکن است از شما سوالهایی در مورد ترشحات و یا چیزهایی مانند این هم شود. این سوالها برای معلوم کردن مشکلاتتان از شما میشود، تا خدمات درمانی لازم به شما داده شود.

شما حق داشتن ترجمان را دارید!

اگر شما زبان سویدنی را یاد ندارید، در جریان دریافت خدمات درمانی حق داشتن یک ترجمان را دارید. در کلینیکهای نوجوانان در سویدن، امکان داشتن یک ترجمان که دورهی آموزشی مخصوص مسایل مربوط به سکس و سکسوالیته را دیده است، موجود است. شما همچنین میتوانید با خودتان یک دوست و یا فرد دیگری را برای حمایت ببرید.

مرحله چهارم ــ مراجعه به خدمات درمانی

زمانیکه وقت ملاقاتتان در مرکز خدمات درمانی رسید، به بخش پذیرش برای ثبت نام بروید و در صورت ضرورت هزینه را هم در آنجا بپردازید. بعد از آن در اتاق انتظار بنشینید تا پرسونل خدمات درمانی شما را به اطاق معاینه ببرد. به یاد داشته باشید که شما همیشه خودتان روی بدنتان تصمیم میگیرید، و حق دارید که هر زمانی که احساس خوبی نمیکنید معاینه را قطع کنید. مؤفق باشید!